ASB-FORUM

Full Version: officiële organisaties
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Belgische federaties:


Internationaal:
  • World Archery ( World Archery, is een internationale, overkoepelende organisatie voor het boogschieten. Er zijn meer dan 150 nationale bonden bij aangesloten, waaronder de Koninklijke Belgische Federatie voor Handboogschieten en de Nederlandse Handboogliga
  • IFAA (International Field Archery Association, misschien wel de grootste boog-federatie wereldwijd ?)
  • ...